Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA ”M-LAB”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie ”M-LAB”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, ze zm.).
 2. Stowarzyszenie nie jest związane z żadnym wyznaniem.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Konin.

 

§3

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju młodzieży poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb młodzieży,
 • podejmowanie działań uruchamiających postawę twórczą, pobudzających kreatywność oraz budują poczucie siły sprawczej młodych ludzi,
 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i demokratycznych wśród młodzieży,
 • inicjowanie działań dotyczących wszelkich przejawów życia młodych ludzi w mieście,
 • aktywizacja społeczna młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i obywatelskiego, realizację projektów młodzieżowych oraz organizację czasu wolnego młodym ludziom,
 • upowszechnianie idei wolontariatu,
 • prowadzenie edukacji i innych form działań w zakresie kreatywności, tworzenia innowacji społecznych, realizacji działań społecznych, aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości, zarządzania, promocji, kultury i sztuki.
 • podejmowanie działań pobudzających nawiązanie i zacieśnianie więzi, kontaktów osobistych i wymiany doświadczeń między młodzieżą a innymi mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami młodymi i starszym pokoleniem, między różnymi środowiskami młodzieżowymi, między młodzieżą a samorządem miasta, lokalnym biznesem oraz organizacjami pozarządowymi,
 • inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi młodych,
 • podejmowanie działań budujących poczucie tożsamości lokalnej i pogłębianie więzi młodych ludzi z miastem i regionem,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, dobroczynność,
 • turystyka i krajoznawstwo w kraju i za granicą,
 • działalność charytatywna.

§6

 1. Cele Stowarzyszenie będzie realizować w szczególności poprzez:
 • prowadzenie form działalności kulturalnej, twórczej, artystycznej, sportowej, edukacji, zdrowotnej i krajoznawczo – turystycznej dla osób młodych,
 • organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego oraz działań społecznych,
 • angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności,
 • współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 • organizowanie imprez i wydarzeń integracyjnych,
 • organizowanie czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji, spotkań, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć, i inne pozaszkolne formy edukacji,
 • wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych osób młodych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • prowadzenie działalności kulturalnej,
 • prowadzenie działalności artystycznej,
 • prowadzenie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 1. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. Działania określone w ust. 1 są realizowane jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

 

Członkowie Stowarzyszenia

§7

 1. Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych oraz Członków Wspierających.
 2. Członkiem Zwyczajnym może być obywatel polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, w tym małoletni w wieku 16 – 18 lat, jak również cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby chcące zostać Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia winny złożyć pisemną deklarację członkowską, w której przedstawią rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych.
 3. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§8

Nabycie członkostwa zwykłego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§9

 1. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:
 • przestrzegania postanowień Statutu;
 • realizowania celów Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w jego pracach;
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. Członkowie Wspierający wspierają działalność Stowarzyszenia w sposób uzgodniony
  z Zarządem oraz przez opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

§10

 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  a w szczególności:
 • wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
 • brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 • korzystać z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki Stowarzyszenia.
  1. Członkowie Wspierający korzystają z praw wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 5, z tym zastrzeżeniem, że w obradach Walnego Zebrania Członków, mogą uczestniczyć wyłącznie    z głosem doradczym.

 

§11

 1. Utrata członkostwa następuje poprzez:
 • złożenie przez Członka Stowarzyszenia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa;
 • śmierć Członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną bądź utratę praw publicznych orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu;
 • utratę osobowości prawnej przez wspierającego Członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną albo zdolności prawnej przez inną jednostkę organizacyjną;
 • uprawomocnienie się uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, podjętej w przypadku:
 1. nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w szczególności w co najmniej
  3 obradach Walnego Zebrania Członków,
 2. zalegania przez Członka Stowarzyszenia z opłacaniem składek członkowskich
  za okres co najmniej roku,
 3. innego naruszenia przez Członka Stowarzyszenia postanowień Statutu.
 4. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, może zostać zaskarżona przez Członka Stowarzyszenia w drodze odwołania wnoszonego do Walnego Zebrania,
  za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, a gdy uchwała została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie podczas najbliższych obrad, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia odwołania do Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Organy Stowarzyszenia

§12

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

 

 

§13

 1. Kadencja organów wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 2 – 3 trwa 4 lata. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej kadencji.
 2. Członków organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 – 3, powołuje się na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem ust. 4, mandat członka powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu.
 3. Jeżeli w składzie organu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 – 3 zachodzą braki uniemożliwiające jego działanie, organowi, którego to dotyczy, przysługuje prawo kooptacji członków spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może być większa niż liczba członków organu pochodzących z wyboru.
 4. Powołanie członka organu Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 3 następuje
  na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków, które może zatwierdzić mandat dokooptowanego członka, albo wybrać na jego miejsce innego członka organu.
 5. Jeżeli uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 3
  nie byłoby możliwe, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wyboru brakujących członków organu. W przypadku, gdy braki w składzie organu uniemożliwiające jego działanie dotyczą Zarządu, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną.
 6. Członek organu Stowarzyszenia może złożyć dobrowolną rezygnację z pełnionej funkcji.

 

§14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
 • rozpatrywanie wniosków Członków i organów Stowarzyszenia;
 • dokonywanie zmian Statutu;
 • rozwiązanie Stowarzyszenia.
 1. W obradach Walnego Zebrania Członków może brać udział każdy Członek Zwyczajny oraz – z głosem doradczym – Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, pod warunkiem potwierdzenia otrzymania. W razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania (siedziby) lub poczty elektronicznej, wysłane zawiadomienie uznaje się za doręczone. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz planowany porządek obrad.
 4. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie, po upływie godziny, ze względu na brak kworum w terminie pierwszym, wymagana jest obecność co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.
 5. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, odwołanie Zarządu lub członka Zarządu, odwołanie Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej, wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych.
 7. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie tajne. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest jawne.
 8. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin, określający jego organizację
  i sposób wykonywania czynności.

§15

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Stowarzyszenia, a w szczególności:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i przedstawianie go Walnemu Zebraniu Członków;
 • przygotowywanie sprawozdania z działalności;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających oraz skreślanie
  ich z listy Członków Stowarzyszenia;
 • tworzenie jednostek organizacyjnych oraz powoływanie i odwoływanie
  ich Kierowników.
 1. Zarząd składa się z od 1 do 7 osób, w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego także z dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków – powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków wybiera imiennie członków Zarządu.
 2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest określona w odrębnej uchwale Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba, że statut przewiduje inne quorum lub w drodze indywidualnego zbierania głosów. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. W przypadku indywidualnego zbierania głosów członkowie Zarządu mogą oddawać głosy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Prezes Zarządu zarządzając głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów przekazuje projekt uchwały Zarządu wszystkim członkom Zarządu i wyznacza odpowiedni termin na oddanie głosów. Do ważności głosowania w tym trybie wymagane jest oddanie głosu w wyznaczonym terminie przez co najmniej połowę członków Zarządu.
 6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom oraz zarządza głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów. W zakresie określonym przez Prezesa Zarządu, uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może także wykonywać Sekretarz Zarządu.
 7. Jeżeli Prezes Zarządu nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, zastępuje
  go jeden z pozostałych członków Zarządu.
 8. Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

 

§16

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 • występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwoływanie go w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5 zd. 2;
 • przyznawanie członkom Zarządu wynagrodzenia i ustalanie jego wysokości;
 • przygotowywanie sprawozdania z działalności.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych imiennie przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

 

Majątek i rachunkowość

§17

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, spadków i zapisów;

3) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych;

4) środków z funduszy prywatnych;

5) dochodów z ofiarności publicznej;

6) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;

7) dochodów z działalności gospodarczej;

8) dochodów z kapitału Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje, inne).

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznacza wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 

§18

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 2. Prezes Zarządu zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
 3. Przedmiotem obrad Zebrania zwyczajnego powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 4. Organy Stowarzyszenia, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 – 3 Statutu, przedstawiają podczas obrad Zebrania zwyczajnego sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności organu może mieć formę pisemną lub ustną.

 

§19

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia w sprawach majątkowych, składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Działalność gospodarcza

§20

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Decyzje w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§21

 1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna.
 2. Nadzorujący mają prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków Zarządu prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonywać lustracji tej działalności i przedstawiać wnioski Zarządowi Stowarzyszenia.


Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§22

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Plik do pobrania w wersji pdf:

Top