Jesteśmy stowarzyszeniem!


Redakcja : 23 stycznia 2019

Miło nam poinformować, że 15 stycznia 2019 roku oficjalnie zostaliśmy stowarzyszeniem! 😀

Sformalizowanie naszej grupy otworzyło przed nami masę możliwości. Zorganizowało naszą pracę, dało szansę ubiegania się o dofinansowanie naszych działań, prawo do kształtowania polityki lokalnej i wiele, wiele więcej!

Jest to jeden z milowych kroków przybliżających nas do stworzenia w Koninie takiej przestrzeni, o jakiej marzymy.

Spotkanie założycielskie

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju młodzieży poprzez:

1) diagnozowanie potrzeb młodzieży,
2) podejmowanie działań uruchamiających postawę twórczą, pobudzających kreatywność oraz budują poczucie siły sprawczej młodych ludzi,
3) kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i demokratycznych wśród młodzieży,
4) inicjowanie działań dotyczących wszelkich przejawów życia młodych ludzi w mieście,
5) aktywizacja społeczna młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i obywatelskiego, realizację projektów młodzieżowych oraz organizację czasu wolnego młodym ludziom,
6) upowszechnianie idei wolontariatu,
7) prowadzenie edukacji i innych form działań w zakresie kreatywności, tworzenia innowacji społecznych, realizacji działań społecznych, aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości, zarządzania, promocji, kultury i sztuki.
8) podejmowanie działań pobudzających nawiązanie i zacieśnianie więzi, kontaktów osobistych i wymiany doświadczeń między młodzieżą a innymi mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami młodymi i starszym pokoleniem, między różnymi środowiskami młodzieżowymi, między młodzieżą a samorządem miasta, lokalnym biznesem oraz organizacjami pozarządowymi,
9) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi młodych,
10) podejmowanie działań budujących poczucie tożsamości lokalnej i pogłębianie więzi młodych ludzi z miastem i regionem,
11) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
14) ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, dobroczynność,
15) turystyka i krajoznawstwo w kraju i za granicą,
16) działalność charytatywna.

Zobacz też:

Top